Akce

Odpověď premiéra na dopis k projektu PPP.

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________
 

Dopis premiérovi Sobotkovi

 

 

 

_________________________________________________________________________
 

Námitka k odpovědi

V Praze dne 1. února 2016

Vážený pane předsedo vlády, dovolte, abych Vám poděkoval za Vaši odpověď ze dne 18. ledna 2016 k mému dopisu ze dne 30. listopadu 2015 prostřednictvím Vaší náměstkyně pro řízení Sekce kabinetu předsedy vlády paní PhDr. Běly Hejné.

Bohužel zaslaná odpověď neřeší dané potřeby v tom smyslu, jak o to bylo požádáno. Citovaná sdělení o tom, že požadavek na zvláštní přístup ke stanoviskům EIA vydaných podle zákona č. 244/1992 Sb., nezazněl, a že při projednávání nebyla podána informace, že existuje tolik záměrů, ke kterým byl proces EIA proveden podle výše citovaného zákona, jsou mylná a zavádějící.

Navíc při projednávání zákona č. 39/2015 Sb., v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (kde jste byl osobně přítomen) představitelé MŽP i MMR deklarovali poslancům, že přijetí tohoto zákona pro ČR nepředstavuje žádná rizika. Totéž bylo prezentováno těmito představiteli, ale i Vámi české veřejnosti prostřednictvím televize i tisku.

Při Vašem vystoupení v ČT jste však již následně sám potvrdil nutnost Vašeho osobního jednání spolu s odpovědnými ministry Vaší vlády směrem k Bruselu, čímž námi uvedené argumenty potřeby v původním dopise jste nejen uznal, ale de facto i potvrdil. Další odůvodnění citovaná Vaší náměstkyní jsou alibistická, a proto nás mrzí, že odpověď nemá charakter dané věci pomoci, ale naopak má snahu věc jakkoliv odůvodnit i přes zcela zřejmé negativní dopady jak v oblasti ekonomiky, tak sociální oblasti.

Věřím, vážený pane předsedo vlády, že Vámi prezentovaná snaha dané věci pomoci se naplní a dosáhnete tolik potřebné výjimky ze zákona č. 39/2015 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí směrem k uznání procesu EIA posuzovaných podle zákona č. 244/1992 Sb. Také však pevně věřím, že příště již obdržíme včas kvalifikovanou odpověď a ne až na základě vyvolaného tlaku všech dalších institucí jako je Hospodářský výbor PS PČR, Podvýbor pro dopravu PS PČR, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu, Hospodářská komora ČR, Český svaz stavebních inženýrů a dalších prostřednictvím veřejnoprávních médií, vždyť čas konání hraje vždy rozhodující roli.

Děkuji Vám za porozumění.

S pozdravem
Vážený pan
Bohuslav Sobotka
předseda vlády ČR
Praha

 

odpověď Sekce kabinetu předsedy vlády

 

 

_________________________________________________________________________

 

Lidský život jako daň za úspory na nepravém místě.

Tisková zpráva SRVO

_________________________________________________________________________

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRO ZADAVATELE

DVOUDENNÍ KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ PRO ZADAVATELE – „JAK NECHYBOVAT PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK", VČETNĚ TZV. „VELKÉ NOVELY" A PROVÁDĚCÍCH VYHL. MMR K ZVZ

Zařazeno v akreditovaném vzdělávacím systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA – 2 body.

Akreditováno Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky AK/PV-119/2013.

Cíl konzultačního semináře:
Komplexní seznámení s tzv. „velkou novelou" zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, účinnou od 1. 4. 2012 a 4 prováděcími vyhláškami MMR č. 133, č. 230, č. 231 a č. 232/2012 Sb., účinnými od 1. 9. 2012, a to na příkladech ze současné aplikační praxe. Je určen osobám, které se pracovně u zadavatele zabývají komplexní administrativní, organizační a právní realizací zadávacího řízení.

Charakteristika semináře (cílová skupina):
Je určen všem profesionálům, kterým na straně zadavatele jde o jedno a totéž: „jak z pohledu zadavatele úspěšně administrativně, organizačně a právně zvládnout realizaci zadávacího řízení od přípravy a zahájení až po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem".

Účastníci mohou zaměření semináře ovlivnit tím, že zašlou organizátorovi s přihláškou akce (nebo na email sekurkon@sekurkon.cz) své náměty a konkrétní dotazy, na které lektoři připraví odpovědi a aktuálně je zařadí do programu semináře.

Program dvoudenního semináře:
1. Den:

 • Stanovení požadavků na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a tzv. publikační činnost zadavatele v rámci povinného zveřejňování údajů o průběhu zadávacího řízení

 • Stanovení požadavků na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dodavatelem požadovaných zadavatelem v zadávacích podmínkách je základem úspěchu každého zadavatele v rámci realizace zadávacího řízení v souladu se ZVZ. Rozsah požadavků zadavatele na prokázání kvalifikačních předpokladů versus jednotlivé způsoby prokazování kvalifikace s upozorněním na chyby při jejím prokazování. (§§ 50-62 ZVZ)

 • Předběžné oznámení veřejného zadavatele, odůvodnění veřejné zakázky a uveřejňování smluv, výše skutečné uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů – 3 nová ustanovení ZVZ ( §§ 86, 156 147a ZVZ) jakožto nové právní instituty posilující transparentnost zadávacího řízení ve vztahu k omezení případného korupčního jednání a následné kontroly ze strany nejširší veřejnosti.

2. Den

 • Zásadní změny v postupech zadavatele
 • Snížení limitů pro VZMR a ZPŘ
 • Základní 3 zásady zadávacího řízení z pohledu platné judikatury.
 • Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky a dělení VZ na části v souladu se ZVZ.
 • Významná veřejná zakázka jako nový pojem a změny v omezení počtu dodavatelů v rámci některých druhů zadávacích řízení.
 • Veřejné zakázky malého rozsahu a její právní úskalí.
 • Nový postup v rámci jednacího řízení bez uveřejnění při tzv. „vícepracích" v rámci veřejných zakázek na stavební práce.
 • Textová část zadávací dokumentace musí být povinně na profilu zadavatele.
 • Obsah kvalifikační a zadávací dokumentace dle ZVZ a vyhl. MMR č. 230 a č. 231/2012 Sb., a postupy zadavatele při poskytování této dokumentace, při podávání dodatečných informací a opravě chyb v těchto dokumentech a povinnost prodloužení lhůt při změně zadávacích podmínek.
 • Nové právní a formální náležitosti žádosti a nabídky, lhůty pro podání žádostí a nabídky a 3 formy složení jistoty.
 • Činnost hodnotící komise – nově otevírání obálek „IHNED" po skončení lhůty pro podání nabídek, kontrola úplnosti nabídek při otevírání obálek, nové protokoly o posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek, nová omezení v rámci vyjasňování kvalifikace, vysvětlení nabídky a zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny.
 • Nová omezení pro rozsah hodnotících kritérií.
 • Zpráva o posuzování a hodnocení nabídek a uzavření smlouvy.
 • Povinné zrušení zadávacího řízení byla-li podána 1 nabídka a nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení 1 nabídka.
 • Rámcové smlouvy, dynamický nákupní systém, opční právo a dělení VZ na části.
 • Opravné prostředky proti rozhodnutí zadavatele, ÚOHS a soudů – 4 druhy Námitek, Návrh na přezkoumání úkonů zadavatele, Rozklad, Žaloba a Kasační stížnost – právní náležitosti opravných prostředků a lhůty pro podání a postup zadavatele při jejich vyřizování.
 • Nové sankce pro zadavatele při porušení ZVZ.

Lektoři:
Ing. Pavel Jirka
JUDr. Vladimír Tögel

Vložné:
3.750 Kč bez DPH

Časový harmonogram:
08:30 – 09:00 registrace
09:00 – 10:30 1. programový blok
10:30 – 10:45 přestávka na kávu
10:45 – 12:00 2. programový blok
12:00 – 13:00 přestávka na oběd (oběd není v ceně vložného)
13:00 – 14:30 3. programový blok
14:30 – 14:45 přestávka na kávu
14:45 – 16:00 4. programový blok

PODROBNÉ INFORMACE, PŘIHLÁŠKA

_________________________________________________________________________

 

http://www.stavebniakademie.cz/logo/101.jpeg

 

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství 

 

si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář

  

Jak urychlit přípravu liniových staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury dle platných předpisů 

 

 

odborný seminář se uskuteční: 

 

 

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1 

28.04.2015 09:00 - 14:00

 

Zaměřeno na:

Již podle právních předpisů platných od 1. 1. 2013 lze významně urychlit přípravu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury, ale částečně i dalších významných staveb. Z odborných diskusí a přípravy konkrétních investic z poslední doby je zřejmé, že velká část investorů, ale i pracovníků některých ministerstev a jiných úřadů, tyto možnosti nezná. Pokud chcete vědět, jak urychlit přípravu staveb již podle nyní platných právních předpisů, zveme vás na tento speciálně připravený seminář.

 

Určeno pro:

investory, pracovníky MD, SFDI, ŘSD, ŘŽS, MPO, MZ, vodohospodářské úřady, pracovníky stavebních úřadů a odborů ŽP, dopravy, provozovatele, vlastníky a správce liniových staveb, projektanty dorpavních a inženýrských staveb, apod. 

 

Přihláška:

Přihlaste se on-line zde

 

http://www.stavebniakademie.cz/img/empty.gif

 

 

Program:

 

 

Přednáší: 

Ing. Marcela Pavlová, ředitelka odboru stavebního řádu MMR 

Ing. Tomáš Sklenář, ředitel odboru územního plánování MMR 

08.30 - 09.00 hod prezence 

09.00 hod - 14.00 hod přednáška s diskusí 

Přestávky budou přizpůsobeny potřebám lektora a účastníků, o přestávkách bude k dispozici menší občerstvení. 

 

Vložné 

 

1198,34 Kč bez DPH       1450,00 Kč s DPH

 

 

_________________________________________________________________________

Dne 15.9.2014 se v rámci Evropského týdne mobility uskuteční další konference z cyklu SMART CITY, pozvánku naleznete zde: CISTA MOBILITA.pdf

_________________________________________________________________________

V rámci meziresortního připomínkového řízení k návrhu zákona, kterým se mění
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního
prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů podala Společnost
pro rozvoj silniční dopravy níže uvedené stanovisko jehož zpracovatelem je
generální ředitel Pragoprojektu, a.,s. pan Ing. Marek Svoboda (stanovisko.pdf).
_________________________________________________________________________

Dne 26. června 2014 jsme se v Kongresovém centru účastnili podpisu ministra zahraničních věcí pana Lubomíra Zaorálka a ministra průmyslu a obchodu pana Ivana Mládka k dohodě o zásadách spolupráce při zajišťování podpory exportu a ekonomické diplomacie. Tato dohoda počítá se vznikem jednoho Klientského centra, kde podnikatelé získají informace i zázemí pro své exportní plány. Dohoda, znamená i jednotnou přípravu pracovníků pověřených ekonomickou diplomacií prostřednictvím společného programu organizovanou Diplomatickou akademií Ministerstva zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Exportní akademií Czech Trade. Exportní strategie České republiky bude doplněna i o mapu globálních oborových příležitostí, která umožní lepší orientaci v jejich oborech podnikání po celém světě.

Podepsaná dohoda tak nahradí „Ujednání MZV a MPO o zásadách spolupráce“, která byla podepsána 25. července 2013.

_________________________________________________________________________

Na webových stránkách ministerstva dopravy www.dopravnistrategie.cz, najdete podrobné znění "Dopravní sektorové strategie, 2. fáze" v podobě schválené vládou ČR usnesením č. 850 ze dne 13. listopadu 2013. Vedle výše citovaného usnesení je k nahlédnutí jak předkládací zpráva (shrnutí návrhu strategie), tak souhrnný dokument Dopravní strategie 2. fáze včetně příloh tohoto dokumentu (tabulky, mapy, harmonogramy).

Tento dokument rozvíjí do věcných i finančních podrobností nadřazený koncepční dokument "Dopravní politika ČR pro období 2014 - 2020 s výhledem do roku 2050" schválený vládou ČR usnesením č. 449 ze dne 12. června 2013 v oblasti zajištěné dopravní infrastruktury.

_________________________________________________________________________

Dne 21.10. 2013 se uskuteční další veřejné slyšení k problematice přípravy a výstavby dálnice D11/R11 a rychlostní silnice R35 v Královehradeckém a Pardubickém kraji. Pozvánku naleznete zde.

_________________________________________________________________________

 
Výroční konference České asociace ocelových konstrukcí s názvem KONSTRUKCE
2013 se uskuteční ve čtvrtek 17. 10. 2013 v My Hotelu v jihomoravské Lednici.

V příloze najdete podrobnější informace včetně přednáškového programu se
dvěma základními okruhy – Pozemní stavitelství a Mosty. Vše naleznete také
na www.konferencekonstrukce.cz  (včetně online přihlášky).
__________________________________________________________________________

Zastupitelský úřad České republiky v Rijádu (Saudská Arábie) nabízí českým
firmám možnost bezplatného vystavení katalogů (CD, plakátů, rollupů a pod.)
na stánku ZÚ na veletrhu Saudi builld 2013, který se koná ve dnech 4. až 7.
listopadu 2013.

Tento historicky první projekt účast české republiky v Saudské Arábii je
realizován díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programů
podpory ekonomické diplomacie.

Zájemci mohou zaslat katalogy (10 - 20 ks) a další materiály v angličtině,
event. s překladem do arabštiny dvěma způsoby:

a) prostřednictvím DHL nejpozději 10 dní před zahájením akce na dresu:
Embassy of the Czech Republic, Al-Nuzha District Saad bin Tanf Riyadh, Saudi
Aarabia nebo

b) poštou nejpozději 4 týdny před zahájením akce na adresu: Embassy of the
Czech Republic, P. O. BOX 94305, Riyadh ++693, Saudi Arabia.

Případné Vaše dotazy zodpoví ekonomický rada ZÚ Ing. Petr Vlk tel., fax +966
-11-4504879. e-mail: commerce.riyadh@mzv.cz


Informace o Saudské Arábii a jejím obchodním prostředí jsou dostupné na www.
mzv.cz/riyadh

 _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Jedním z výsledků spolupráce s ASOCIACÍ PRO ROZVOJ INFRASTRUKTURY je i  Strategie dopravy ČR

______________________________________________________________

Společnost pro rozvoj silniční dopravy si Vás dovoluje pozvat na 9. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM, které se koná dne 18.3.2013.

Podrobnější informace naleznete zde: informace.pdf

Přihlášku naleznete zde: přihláška.doc

  SPRSD ČR jako podporovatel soutěže,   ________________________________________________________________________

Dne 26. února 2013 proběhlo ve spolupráci s Unií malých a středních podniků ČR fórum s názvem:

Hledání investičních příležitostí v Evropě a Asii a možnosti jejich financování.

Bližší informace o závěrech fóra naleznete zde: TZ anketa a zde: TZ forum

_________________________________________________________________________________

Činnost Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR byla na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci "Podpory hejtmana" uzavřené dne 19.6.2012 podpořena částkou 180 000,- Kč.

 _________________________________________________________________________________

 
ČČes Informace pro členy SPRSD k vysokorychlostnímu vážení vozidel vCenu Informace pro členy

Cenu Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR získala dne 17. 5. 2012 inovace
ROZŠÍŘENÍ MĚŘENÍ ÚSEKOVÉ  RYCHLOSTI O CERTIFIKOVANÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ VÁŽENÍ VOZIDEL ZA JÍZDY.

Více se dočtete ZDE.

Společnost pro rozvoj silniční dopravy v ČR jako podporovatel soutěže

Česká dopravní stavba
Česká dopravní technologie
Česká dopravní inovace

vyzývá  jménem předsedy představentva Ing. Bořivoje Kačeny, který je zároveň členem přípravného výboru této soutěže, k účasti v této soutěži. 
Kompletní informace
 si můžete stahnout zde: info.pdf
Přihláška je ke stažení zde: prihlaska.pdf

 ______________________________________________________________________

Přijďte podpořit výstavbu R43!

Zveme srdečně všechny výletníky a zájemce o projekt R43 k účasti na pochodu, který se  koná v sobotu 3. září 2011. Cílem je podpořit urychlené řešení výstavby rychlostní silnice R 43. Kompletní informace s mapou pro pochod R43. pdf

______________________________________________________________________

SPRSD ČR jako podporovatel soutěže,    

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA
ČESKÁ TECHNOLOGIE
ROKU 2010

vyzývá  jménem předsedy představentva Ing. Bořivoje Kačeny, který je zároveň členem přípravného výboru této soutěže ČDS 2010, k účasti v soutěži Česká dopravní stavba & Česká dopravní technologie roku 2010. Kompletní informace si můžete stahnout zde: CDS2010. pdf.

Zároveň s touto soutěží probíhá i "Soutěž o nejlepší diplomovou práci z oboru doprava a dopravní stavitelství". Kompletní informace si můžete stahnout zde: DP2010. pdf. Přihlášku si můžete stáhnout zde: Prihlaska2010.pdf

 S největší pravděpodobností se galavečer s vyhlášením výsledků uskuteční dne 9.6.2011.

______________________________________________________________________

Dne 25. března 2010 proběhl pod záštitou Podvýboru pro dopravu při Hospodářském výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR seminář "Vliv stavu komunikací na bezpečnost silničního provozu".

 Program:

 1. Zahájení : Ing. Miloš Melčák, předseda podvýboru pro dopravu
 2. Příčiny a následky dopravních nehod z pohledu kvality jednotlivých typů pozemních komunikací:  plk. Ing. Leoš Tržil, ředitel služby dopravní policie
 3. Nástroje ke snížení vlivu pozemních komunikací na následky dopravních nehod, EuroRAP, Evropská direktiva: Ing. Jiří Landa, CITY PLAN
 4. Zkušenosti z hodnocení bezpečnosti a provádění bezpečnostních auditů a inspekcí: Ing. Lubomír Tříska, CITY PLAN
 5. Urychlení přípravy a zprovoznění moderních pozemních komunikací – přínos k záchraně lidských životů a společenských ztrát: Ing. Marek Svoboda, PRAGOPRPOJEKT
 6. Diskuze k tématu: Ing. Miloš Melčák, řídící diskuze

 Zvukový záznam ze semináře si můžete stáhnout zde:

 http://fts.rozvojsilnic.cz/download.php?id=69b511b0-126b-4ffa-abe0-641e4caf2488

Prezentaci pana plk. Ing. Leoše Tržila si můžete stáhnout zde:

http://fts.rozvojsilnic.cz/download.php?id=cfdef580-6a5e-42f3-b871-a7cea6e5672a

Prezentaci pana Ing. Jiřího Landy si můžete stáhnout zde:

http://fts.rozvojsilnic.cz/download.php?id=7166ec9d-099f-4602-b082-866325cfb3c3

Pezentaci pana Ing. Lubomíra Třísky si můžete stáhnout zde:

http://fts.rozvojsilnic.cz/download.php?id=d6a021a4-bef9-455e-a83e-8c3fff2f2387

Prezentaci pana Ing. Jindřicha Friče, Ph.D. si můžete stáhnout zde:

http://fts.rozvojsilnic.cz/download.php?id=2a7b715e-6cfb-45e7-9295-304c2fb4d04d

Kontakt

Společnost pro rozvoj silniční dopravy
Václavské náměstí 21
113 60 Praha 1
Web: www.rozvojsilnic.cz
E-mail:info@rozvojsilnic.cz

Vedení společnosti:


Představenstvo:

Ing. Bořivoj Kačena 
předseda představenstva
 
Ing. Gustav Slamečka, MBA
1. místopředseda představenstva

Ing. Pavel Čihák 
2. místopředseda představenstva

Pavel Braha 
tajemník představenstva

Ing. Jiří Burian
člen představenstva
 
Mgr. Pavel Eybert 
člen představenstva

Ing. Libor Hájek
člen představenstva

Ing. Martin Höfler
člen představenstva

Ing. Petr Laušman
člen představenstva
 

Dozorčí rada:

Božena Sekaninová, předsedkyně
Ing. Jarmila Jenčíková, místopředsedkyně
Mgr. Miroslav Osladil, člen

 
Kontakty na spolupracující Společnosti a Spolky v dané oblasti:
Sdružení pro výstavbu D3 a R4
předseda: Mgr. Pavel Eybert
www.dalniced3.cz
Sdružení pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy
předseda: Ing. Pavel Čihák
www.okruhprahy.cz
Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R43
předseda: Ing. František Sivera
www.sdruzeni-r43.cz
Sdružení pro výstavbu dálnice D11/R11 a rychlostní silnice R35
předseda: Jan Birke
e-mail: birkej@psp.cz
Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R52
předseda: Ing. Zdeněk Škromach
e-mail: senator@skromach.cz
Společnost dodavatelů pro zkvalitnění silniční sítě ve Středočeském kraji
předseda: Ing. Vladimír Dráb
e-mail: starosta@braskov.cz
Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě
předseda: Libor Lukáš
www.infrastrukturamorava.cz
Spolek pro výstavbu D35 a D43, z. s.
předseda: Ing. Martin Kolovratník
www.d35spolek.cz